Poznaj DZIEWCZYNĘ Z Twojej Okolicy!
Tysiące Ofert Czekają! SPRAWDŹ!

Regulamin
Usługi CHAT SMS Chat SMS§ 1
Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki korzystania z usługi prowadzenia pogawędek o tematyce towarzysko - rozrywkowej za pomocą wiadomości SMS (zwanej dalej Usługą).
 2. Administratorem serwisu jest 4C Sp. z o.o. z siedzibą w 00-345 Warszawa ul. Drewniana 7/5 (zwana dalej Organizatorem).
 3. Usługa jest oferowana na terenie Polski.
 4. Osoba korzystająca z Usługi (zwana dalej Użytkownikiem) wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.
 5. Użytkownikiem usługi może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych uprawniona do użytkowania telefonu funkcjonującego w sieci polskiego operatora telefonii komórkowej.§ 2
Korzystanie z Usługi 1. Użytkownik, który chce rozpocząć pogawędkę w ramach Usługi, wysyła wiadomość SMS na numer 72998 o treści WITA.tu wpisz imię osoby. np.WITA.KAROLINA w odpowiedzi otrzymuje pytanie zachęcające do rozmowy towarzyskiej,
 2. W trakcie trwania pogawędki Użytkownik pozostaje anonimowy i nie musi podawać jakichkolwiek danych osobowych. Jedynym elementem identyfikującym Użytkownika, umożliwiającym korzystanie z usługi, jest numer jego telefonu komórkowego.
 3. Użytkownik ma prawo w każdym czasie przerwać korzystanie z Usługi lub rozpocząć korzystanie z niej na nowo.
 4. W przypadku wysłania przez Użytkownika wiadomości SMS o treści, która nie spełnia wymogów Regulaminu, Organizator wysyła zwrotną wiadomość SMS z informacją, że wiadomość SMS przesłana przez Użytkownika zawierała błędy.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania pogawędki i zablokowania dostępu do Usługi Użytkownikowi, który narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, obowiązujące prawo lub ogólnie przyjęte normy moralne.
 6. Informacje otrzymywane przez Użytkownika w ramach korzystania z Usługi nie mają charakteru wiążących porad i Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sposób w jaki Użytkownik wykorzysta te informacje.
 7. Organizator zastrzega sobie,iż wizerunki osób oraz ich opisy zamieszczone na ateriałach reklamowych sms chat są całkowite fikcyjne,i nie mają swego odpowiednika w rzeczywistości.
 8. Organizator zastrzega także prawo do całkowitego zaprzestania świadczenia usługi bez podania przyczyny.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu, w tym zwłaszcza z powodu zmiany przepsiów prawa§3
Dane osobowe 1. Użytkownik Serwisu Internetowego poprzez wysłanie SMS i zamówienie usługi oferowanej przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu Internetowego wyraża zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych przez Usługodawcę w celu realizacji usług oferowanych przez niego za pośrednictwem Serwisu Internetowego, dopasowania treści Serwisu Internetowego do Użytkownika oraz obsługi ewentualnych reklamacji. Usługodawca może powierzyć przetwarzanie Danych Osobowych współpracującym z nim osobom bądź podmiotom w celu realizacji usług oferowanych przez niego za pośrednictwem Serwisu Internetowego .
 2. Wyrażenie zgody przez Użytkownika na przetwarzanie Danych Osobowych jest dobrowolne i może zostać odwołane w każdym momencie. Użytkownicy Serwisu Internetowego mają prawo do wglądu i poprawiania swoich Danych Osobowych. Jeżeli Użytkownik żąda zmiany swoich Danych Osobowych, zakresu ich przetwarzania, wykreślenia, bądź udostępnienia informacji związanych z ich przetwarzaniem przez Usługodawcę, może to uczynić za pomocą e-maila zawierającego w swej treści żądanie wraz z numerem telefonu, które przesyła na adres: dane@ebill.pl. Użytkownicy Serwisu Internetowego nie są uprawnieni do otrzymania wynagrodzenia z tytułu udostępnienia Danych Osobowych do ich przetwarzania przez Usługodawcę.
 3. Administratorem Danych Osobowych zebranych w związku z funkcjonowaniem Serwisu Internetowego jest w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie Danych Osobowych, a od dnia 25 maja 2018 roku w rozumieniu RODO, – Organizator , 4C Sp. z o.o. z siedzibą w 00-345 Warszawa ul. Drewniana 7/5 , która czuwa nad bezpieczeństwem Danych Osobowych Użytkowników.
 4. Organizator oświadcza, że podejmuje wszelkie środki wymagane przez przepisy prawa związane z przetwarzaniem udostępnionych przez Użytkowników Danych Osobowych aby zapewnić odpowiedni stopień ich ochrony, w tym w szczególności wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie Danych Osobowych, a od dnia 25 maja 2018 roku również z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 5. Szczegółowe warunki dotyczące polityki prywatności Serwisów Internetowych zawarte są w dokumencie Polityka Prywatności§3
Postanowienia końcowe 1. Usługa jest dostępna w sieciach polskich operatorów telefonii komórkowej (Era, Plus GSM, Orange), zarówno w systemie prepaid, jak i postpaid (abonamentowym).
 2. Opłata za wysłanie jednej wiadomości SMS na numer 72998, przeznaczony do korzystania z Usługi wynosi 2 zł netto, 2.46 zł brutto.
 3. Do korzystania z Usługi nie mają zastosowania ulgi dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe.
 4. Jeżeli użytkownik żąda wykreślenia /zmiany swoich danych osobowych, może to uczynić za pomocą e-maila zawierającego w treści numer telefonu, którego przesyła na adres kontakt@laskinachacie.pl
 5. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Usługi.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
  • 1) treść wiadomości SMS wysyłanych przez Użytkownika w ramach korzystania z Usługi,
  • 2) korzystanie z Usługi przez osoby nieuprawnione do użytkowania telefonu komórkowego,
  • 3) szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Usługi,
  • 4) szkody spowodowane wykorzystaniem przez Użytkownika informacji otrzymanych w wyniku korzystania z Usługi,
  • 5) korzystanie z Usługi przez Użytkowników niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub bez zapoznania się z Regulaminem, w tym zwłaszcza wynikające z niewłaściwego zrozumienia przez Użytkownika charakteru Usługi,
 7. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej chatsms.pl oraz w siedzibie Organizatora.
 8. Reklamacje dotyczące Usługi SMS należy przesyłać mailowo na adres kontakt@chatsms.pl
 9. Reklamacje Użytkowników dotyczące Usługi SMS będą załatwiane w formie pisemnej w terminie maksymalnie 30 dni od dnia przyjęcia reklamacji.
   
START : MAPA POLSKI : PROGRAM PARTNERSKI : REGULAMIN : KONTAKT
płatności sms